Message:Could not retrieve the resource. Error: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP request Home

Evenementen

Evenementen

Materiaal

Materiaal

Competitief

Competitief

 

Privacy verklaring

1. Algemeen
Het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij:
- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; - de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; - passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; - geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
Als Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw Zetel: Herentalsesteenweg 78, 2270 Herenthout Emailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?
Het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw verwerkt persoonsgegevens van leden (en/of hun ouders en/of voogden) en alle personen die met het Sea Eagles Rescue Team (SEAR) vzw in contact komen door gebruik te maken van haar verschillende communicatiekanalen; voor de onder meer volgende doeleinden (niet limitatieve lijst) :
- Om te kunnen aansluiten bij de vereniging; - Om het ledenbestand te kunnen beheren; - Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, evenementen opleidingen en wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw; - Om communicaties omtrent activiteiten, evenementen, opleidingen, wedstrijden en eventuele wijzigingen (gerechtvaardigd belang) te kunnen versturen; - Om nieuwsbrieven en uitnodigingen omtrent de activiteiten en evenementen van de vereniging (gerechtvaardigd belang) te kunnen versturen; - Om subsidiëring en financiering door de overheid (gerechtvaardigd belang) te bekomen; - Om een verzekering voor de leden af te sluiten;
- Om, in het kader van sport promotionele activiteiten, informatie te kunnen versturen; - Om vrijwilligerswerk in het kader van evenementen of het faciliteren van de werking van het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw (gerechtvaardigd belang) te kunnen versturen; - Om een aanwezigheidsregistratie te kunnen doen; - Om het kledijbestand te kunnen beheren; - Om activiteiten via foto- en film voor PR-doeleinden vast te leggen; - Om wedstrijdresultaten bij te houden; - Om te voldoen aan de uitoefening van taken die ons toevertrouwd worden door de overheidsinstanties, de wetgeving en op basis van schriftelijke instructies;

3. Voor deze bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen
- Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam; - Contact gegevens: adres (straat/nr/bus/postcode/gemeente), vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, email adres, enz. - Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit; - Beeldmateriaal: digitale foto’s en filmpjes, audio- en visueel materiaal, social media, website; - Gevoelige gegevens: rijksregisternummer, medische fiche, bankrekeningnummer; - Gevolgde (sport) specifieke opleidingen (opleidingsniveau, bijscholingen, trainersopleiding, attesten, brevetten, certificaten, …); - Functies binnen de vereniging; - Overige info die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;

4. Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door:
- Bestuursleden van de vereniging. - De verzekeringsmaatschappij: in geval van een aangifte wordt de verzekeringsmaatschappij van de omstandigheden van het ongeval en de door de geneesheer gestelde diagnose ingelicht door de club. Het lid dient eventuele bijkomende persoonlijke gegevens op vraag van de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks te bezorgen. - De overheidsinstanties die over deze gegevens moeten beschikken - De personen en organisaties die een rechtstreeks of onrechtstreekse relatie met het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw hebben en over deze gegevens moeten beschikken voor de uitoefening van de taken van het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw

5. Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Aan de volgende derde partijen worden er gegevens verstrekt:
- Verzekeringsmaatschappij;
- De overheidsinstanties die over deze gegevens moeten beschikken - De personen en organisaties die een rechtstreeks of onrechtstreekse relatie met het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw hebben en over deze gegevens moeten beschikken voor de uitoefening van de taken van het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen
Door de aansluiting van een minderjarig lid bij het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger de formele toestemming om bovenvermelde gegevens te verwerken.

7. Bewaartermijn
Het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw verbindt zich ertoe de gevoelige gegevens en de andere persoonlijke kenmerken niet langer bij te houden dan 5 jaar. De persoonlijke identificatie gegevens en het beeldmateriaal bewaart het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw ook nog nadat je de club verlaten hebt omwille van de volgende redenen:
- Uitnodigen op activiteiten van de vereniging. - Opmaken van een historiek van de vereniging.

8. Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle personen die namens het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen. - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. - Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
9. Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Je kan ons hiervoor contacteren op bovenstaand emailadres/ adres. Dit verzoek moet door het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw binnen de 30 dagen worden verwerkt. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de club niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen. Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Portretrecht
Tijdens activiteiten georganiseerd door het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw of activiteiten waaraan het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw meewerkt of deelneemt, kunnen foto's en/of videobeelden genomen worden waarop jezelf en/of familieleden mogelijk te zien zijn. Deelname aan activiteiten betekent dat je toestemming verleent aan het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw om de beelden in het kader van haar werking op al haar dragers zoals website, social media, nieuwsbrieven, persartikels en folders te publiceren. Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. Het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw zal deze foto's ook niet bezorgen aan commerciële firma's die er vrij over kunnen beschikken voor hun publiciteit.

11. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via bovenvermeld email adres. Je hebt tevens ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

12. Wijziging privacyverklaring
Het Sea Eagles Rescue Team (SEART) vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 12 maart 2020.

© 2016 - Sea Eagles Rescue Team